Ga naar de inhoud

Deze privacyverklaring heeft als doel Gebruikers en Klanten van de website www.nubyclub.com(hierna de ‘Website' genoemd) te informeren over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt en hoe Cookies worden gebruikt. ‘Gebruikers’ zijn personen die gebruikmaken van de Website. ‘Klanten’ zijn personen die een aankoop hebben gedaan via de Website.

I – PERSOONSGEGEVENS

1. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten van de Website worden verwerkt door het bedrijf

NEW VALMAR BV
Buntstraat 104, B-9940 Evergem (België)
Ingeschreven in het handelsregister van België onder het nummer 0447.933.429
Intracommunautair btw-nr.: BE 0447.933.429
Klantendienst: 09 277 20 20
Telefoonnummer: 09 277 20 20
E-mail: info@newvalmar.be

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke handeling die wordt uitgevoerd met persoonsgegevens. De term ‘verwerking’ dekt onder meer alle aspecten die verbonden zijn met de verzameling, de registratie, de organisatie, de bewaring, de wijziging, de verwijdering, de raadpleging, het gebruik of het communiceren door verspreiding van persoonsgegevens, of eender welk ander gebruik waardoor persoonsgegevens worden gepubliceerd, benaderd, met elkaar verbonden, gearchiveerd, verwijderd of vernietigd.

NEW VALMAR, met hoofdzetel in Buntstraat 104, B-9940 Evergem (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dankzij deze verwerking kan NEW VALMAR Gebruikers en Klanten de verschillende diensten op de Website aanbieden. De verzamelde gegevens zijn namelijk noodzakelijk voor het beheer van de klantenrelatie.

Deze verwerking is gebaseerd op de bepalingen van art. 9 en conform de wet inzake de bescherming van de privacy van 08/12/1992 en vanaf 25/05/2018 conform de Europese verordening (2016/679) (GDPR).

2. Voor welke doeleinden gebruiken wij deze gegevens?

NEW VALMAR verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden enkel de relevante gegevens voor dat specifieke doeleinde verwerkt.

Mits toestemming en waar nodig verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • om uw aanvraag met betrekking tot onze producten en diensten te verwerken;
 • om u de best mogelijke dienstverlening te geven en u te informeren over onze producten;
 • om ons netwerk te optimaliseren, om hinder bij onze online bestellingen te vermijden en om de kwaliteit van de internetverbinding van de klant te controleren;
 • om u gepersonaliseerde publiciteit aan te bieden;
 • om fraude te bestrijden (bijvoorbeeld identiteitsdiefstal vermijden)
 • om onze producten en diensten te verbeteren
 • om geanonimiseerde, statistische gegevens te kunnen verzamelen over de kwaliteit
 • van onze producten en het aantal en de aard van de garantieaanvragen;
 • om geanonimiseerde, statistische gegevens te kunnen verzamelen over de tendensen op de babymarkt;
 • om onze wettelijke verplichtingen na te komen

Conform de wetgeving verwerken wij geen gevoelige gegevens, met name gegevens over ras, etnische oorsprong, politieke of religieuze overtuigingen, seksuele voorkeuren en uw gezondheid. Als u niet wilt dat de gegevens over uw aankopen worden verwerkt voor marketingdoeleinden, kunt u op de hiervoor bestemde link op onze website klikken of contact opnemen met de klantendienst van NEW VALMAR via info@newvalmar.be

3. Aard van de verzamelde gegevens

NEW VALMAR kan persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten bijhouden wanneer zij:

 • een account creëren op de Website: titel, naam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord; het wachtwoord opgegeven door de Gebruiker of de Klant tijdens het aanmaken van een account moet minstens acht (8) tekens tellen en bestaan uit minstens twee (2) van de volgende vier (4) types bestaan: hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens. Het account van Gebruikers en Klanten wordt geblokkeerd na tien (10) mislukte pogingen.
 • een bestelling plaatsen op de Website: titel, naam, voornaam, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalwijze;
 • op de Website surfen: IP-adres van de computer dat wordt gebruikt om te surfen;
 • contact opnemen met de klantendienst van NEW VALMAR: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer

 

Verplichte of vrijblijvende gegevens worden aangeduid tijdens de verzameling ervan. Wanneer u weigert verplichte gegevens in te voeren is het mogelijk dat bepaalde functies of diensten op de Website niet goed of helemaal niet werken. Bepaalde gegevens worden automatisch bewaard door bepaalde acties van Gebruikers en Klanten op de Website.

Gebruikers en Klanten van de Website kunnen aanbiedingen, promoties en informatie van NEW VALMAR ontvangen via e-mail door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Zij kunnen zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de daartoe bestemde link onderaan elke nieuwsbrief die wordt verstuurd door NEW VALMAR of door contact op te nemen met de klantendienst van NEW VALMAR via het e-mailadres info@newvalmar.be

Mits uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming kunnen Gebruikers en Klanten commerciële aanbiedingen van commerciële partners van NEW VALMAR ontvangen via e-mail.

4. Bewaartermijn van de verzamelde gegevens

De gegevens worden door NEW VALMAR niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens werden bewaard.

Persoonlijke gegevens van Gebruikers zullen niet langer bewaard worden dan 2 jaar indien ze geen Klant zijn geworden. Nadien zullen deze gegevens vernietigd worden uit onze databases en archieven.

Persoonlijke gegevens van Klanten zullen niet langer bewaard worden dan de wettelijke bewaartermijn voor facturen in België, zijnde 7 jaar. Nadien zullen deze gegevens vernietigd worden uit onze databases en archieven.

5. Ontvangers van de verzamelde en overgedragen gegevens

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor NEW VALMAR. Deze gegevens kunnen echter ook doorgegeven aan of geraadpleegd worden door derde bedrijven (onderaannemers) op wie NEW VALMAR een beroep doet voor de uitvoering van bepaalde diensten, zoals:

 • de websitebeheerders;
 • de serverbeheerders;
 • de leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de bestelling en de verzending ervan;
 • de leveranciers die verantwoordelijk zijn voor het transport van de bestelde producten;
 • de financiële partner van NEW VALMAR voor het management, het vermijden van fraude en het innen van betalingen;
 • de leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de nieuwsbrieven, etc.

Deze leveranciers zijn er contractueel toe verbonden om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens verzameld door NEW VALMAR te garanderen en mogen in geen enkel geval deze gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de dienstverlening waarvoor ze werden aangesteld door NEW VALMAR. Deze leveranciers mogen overigens ook geen handelingen uitvoeren zonder instructies van NEW VALMAR.

Over het algemeen verbindt NEW VALMAR zich ertoe geen persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten over te dragen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van die Gebruikers en Klanten, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

De gegevens die worden verzameld via de Website worden bewaard op het grondgebied van de Europese Unie.

6. Recht op toegang, rechtzetting, verwijdering en bezwaar tegen verwerking

Conform art. 9 en conform de wet inzake de bescherming van de privacy van 08/12/1992 en vanaf 25/05/2018 conform de Europese verordening 2016/679 (GDPR), heeft de Klant het recht op toegang tot, het verbeteren en het verwijderen van zijn gegevens en op het bezwaar aantekenen tegen alle persoonsgegevens die over hem worden bewaard.

Dit recht kunt u op elk ogenblik uitoefenen door contact op te nemen via e-mail of briefpost, met in bijlage een identiteitsbewijs, gericht aan een van de volgende adressen:

De aanvragen worden door NEW VALMAR binnen maximaal twee (2) maanden verwerkt, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

Voor alle informatie over het recht op toegang, rechtzetting, verwijdering of bezwaar kunnen Gebruikers en Klanten contact opnemen met de klantendienst van NEW VALMAR via het volgende adres: info@newvalmar.be.

Voor de volledigheid willen wij u er ook van op de hoogte brengen dat wanneer NEW VALMAR niet reageert op uw verzoek, uw verzoek weigert of wanneer het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, u steeds het recht hebt om klacht in te dienen bij de Privacycommissie commission@privacycommission.be , en vanaf 25/05/2018 via de gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens

NEW VALMAR doet zijn uiterste best om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te garanderen en deze gegevens te beschermen tegen incidentele of illegale vernietiging, incidenteel verlies, vervalsing, niet-gemachtigde verspreiding of toegang, alsook tegen elke andere illegale vorm van verwerking. NEW VALMAR treft geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals maatregelen op het vlak van fysieke beveiliging van lokalen, identificatie en authenticatie van bevoegde personen die toegang hebben tot gegevens, beveiliging van transactiegegevens (versleutelde SSL-server), technische beschermingsmaatregelen (proxy’s, firewalls), enz.

NEW VALMAR heeft het geheel aan risico’s verbonden met de werking van het internet echter niet in de hand en vestigt de aandacht van Gebruikers en Klanten op het bestaan van eventuele risico’s verbonden met het gebruik en de werking van het internet.

II – COOKIES

Wanneer Gebruikers en Klanten de Website bezoeken, kunnen Cookies worden opgeslagen op hun toestel (computer, tablet, smartphone).

1. Wat is een ‘cookie’?

Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat op de harde schijf van het toestel (computer, tablet, smartphone) van Gebruikers en Klanten kan worden opgeslagen door de browser die door deze laatsten wordt gebruikt om de Website te bezoeken en naargelang hun instellingen. Dankzij dit cookiebestand kan de afzender ervan het toestel herkennen waarmee de cookie wordt opgeslagen, zolang de cookie geldig is. De verkregen gegevens zijn echter beperkt. De gegevens bevatten enkel het aantal bezochte pagina’s, de bezochte pagina’s, de producten die aan het winkelmandje werden toegevoegd, de stad waaraan het IP-adres van de verbinding is toegekend, de frequentie van bezoeken en terugkerende bezoeken, de duur van het bezoek, de browser, het besturingssysteem en het type toestel waarmee het bezoek werd uitgevoerd. Gegevens zoals naam, voornaam van de gebruiker en het postadres van de verbinding worden in geen enkel geval verkregen.

2. Informatie en instemming van Gebruikers en Klanten

Wanneer Gebruikers en Bezoekers de Website voor de eerste keer bezoeken en wanneer NEW VALMAR cookies op uw toestel wil nalaten, dan verschijnt er een pop-up ter informatie:

 • over het gebruik van cookies;
 • over de precieze doeleinden waarvoor de cookies worden gebruikt;
 • over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en de instellingen voor cookies te wijzigen door te klikken op de link https://www.nuby.be/nl/disclaimer
 • dat wanneer het bezoek aan de Website wordt voortgezet, dit beschouwd wordt als een akkoord om cookies op te slaan op hun toestel.

Wanneer Gebruikers en Klanten hun bezoek aan de Website voortzetten terwijl de pop-up nog op het scherm staat, gaan ze ermee akkoord dat NEW VALMAR cookies op hun toestel installeert. Ze hebben echter op elk moment de mogelijkheid om alle of een deel van de cookies te deactiveren en/of te verwijderen van hun toestel door middel van de instellingen van hun browser (zie punt 5).

3. Cookies gebruikt op de Website

De gebruikte cookies door NEW VALMAR zijn de volgende: Cookies die enkel vereist zijn voor de werking van de Website Dit zijn interne cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website. Dankzij deze cookies kunnen Gebruikers en Klanten de belangrijkste functies van de Website gebruiken, zoals navigeren op de Website, een winkelmandje aanmaken, hun profielgegevens bewaren, enz.

Deze cookies accepteren is een vereiste voor het gebruik van de Website. Wanneer deze cookies worden geweigerd, kan NEW VALMAR geen normale werking van de Website garanderen.

Analysecookies

Door middel van deze cookies kan NEW VALMAR het aantal bezoekers tellen en analyseren op welke manier zij de Website gebruiken. Deze cookies worden door NEW VALMAR gebruikt om de Website aan te passen aan de wensen van Gebruikers en Klanten. De Website gebruikt de volgende analysecookies:

 • Google Analytics;
 • Hotjar
 • Microsoft Dynamics 365 (Click Dimensions)

Deze analysecookies zijn cookies van derden (cookies geregistreerd door derde bedrijven op het toestel van Gebruikers en Klanten) en zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derde partijen. Voor meer informatie over het beheer van deze cookies nodigt NEW VALMAR Gebruikers en Klanten uit om de privacyverklaring van de betrokken derden te raadplegen.

4. Vervaldatum van cookies

Alle cookies die op de Website worden gebruikt vervallen binnen een termijn van maximaal dertien (13) maanden te rekenen vanaf de eerste keer dat de cookies werden opgeslagen op het toestel van Gebruikers en Klanten.

5. Instellen en verwijderen van cookies

Instellingen van de browser

De Gebruikers en de Klanten hebben op elk moment de mogelijkheid om alle of een deel van de cookies die gebruikt worden door de Website te deactiveren of te verwijderen door de instellingen van hun browser te wijzigen. Wanneer alle cookies echter worden gedeactiveerd, en in het bijzonder de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de Website, is het waarschijnlijk dat Gebruikers en Klanten bepaalde functies van de Website niet meer kunnen gebruiken.

Het is mogelijk om cookies te deactiveren of te verwijderen door de daartoe bestemde instructies te volgen van elke internetbrowser:

 • indien u Google Chrome™ gebruikt: open het configuratiemenu, selecteer Instellingen, klik op Geavanceerde instellingen en vervolgens op Instellingen voor content, kies daarna de gewenste opties;
 • indien u Internet Explorer™ gebruikt: open het menu Instellingen, klik vervolgens op Internetopties; klik op het tabblad Privacy en op de knop ‘Geavanceerd’ om het venster met geavanceerde privacy-instellingen te openen, selecteer daarna het gewenste niveau.
 • indien u Firefox™ gebruikt: open het menu Instellingen, selecteer vervolgens Opties, klik op het tabblad Privacy en kies de gewenste instellingen.
 • indien u Safari™ gebruikt: open Safari > Voorkeuren en klik op Privacy om de gewenste opties te kiezen onder Cookies en gegevens van de website.
 • indien u Opera™ gebruikt: open het menu Instellingen, selecteer Voorkeuren, klik op het tabblad Geavanceerd en klik op Cookies beheren in de rubriek Cookies om de gewenste opties in te stellen.

Google Analytics

Om specifiek Google Analytics te deactiveren kunnen Gebruikers en Klanten een aanvullende module van de browser downloaden. Meer informatie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl